Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

V této lekci si představíme proměnné. Vysvětlíme si, k čemu slouží, jak se v Javě zapisují a jak s nimi pracovat.

Jak pracovat s vývojovým prostředím Repl.it -https://youtu.be/qAqAgZ4zDKs.

Kód z lekce -https://replit.com/@vercalou/Promenne.

Jak vypracovávat příklady - instruktážní video

Zadání příkladů -http://bit.ly/PromennePriklady(pdf) + https://replit.com/@vercalou/PromenneZadani (Repl.it)

Vzorové řešení příkladů -https://replit.com/@vercalou/PromenneReseni.

Proměnná, datový typ

Proměnná je schránka (jednoduše řečeno :)), která má jméno a uchovává hodnotu. Jméno může být například pozdrav a hodnota řetězec "Ahoj!". K hodnotě uložené v proměnné můžeme snadno přistupovat nebo ji měnit. Proměnnou využijeme například k uložení výsledku volání nějaké funkce, se kterým budeme chtít později ještě pracovat.

Obecně vypadá zápis v Javě takto:

datovyTyp jmeno = hodnota

Pro přiřazení hodnoty do proměnné používáme operátor přiřazení (=).

Datový typ nám určuje, jakých hodnot může proměnná nabývat. Zde je výčet základních typů, se kterými budeme pracovat:

 • int - Za tímto datovým typem se skrývají všechna celá čísla. Konkrétní hodnotou typu int je např. 42.
 • double - Tímto typem se označují desetinná čísla. Např. 5.5. Pozor - v Javě desetinnou část oddělujeme tečkou (.), ne čárkou (,).
 • String - Typ String (začínající velkým S) označuje textové řetězce. Např. "Ahoj". Řetězce se píší vždy v uvozovkách.
 • boolean - Proměnná s datovým typem boolean může nabývat pouze hodnot true (pravda) nebo false (nepravda). Těmto hodnotám říkáme pravdivostní.

Práce s čísly

Jak jsme zvyklí z matematiky, čísla můžeme sčítat (+), odčítat (-), násobit (*) nebo dělit (/). Mimoto je můžeme také porovnávat. K tomu nám slouží tyto logické operátory:

 • < menší než
 • <= menší rovno než
 • > větší než
 • >= větší rovno než
 • == rovná se
 • != nerovná se

Výsledkem aplikace těchto operátorů je hodnota typu boolean (true nebo false).

Práce s řetězci

S řetězci můžeme používat pouze jeden matematický operátor, kterým je +. Jeho aplikaci však nenazýváme sčítání, ale řetězení. Výsledkem zřetězení dvou řetězců je řetězec vzniklý spojením těchto dvou řetězců. Například:

String prvniText = "Miluji";
String druhyText = "programovani";
String retezeniTextu = prvniText + " " + druhyText;
// v promenne retezeniTextu je hodnota "Miluji programovani"

Práce s hodnotami typu boolean

Pracovat můžeme také s hodnotami typu boolean. S těmi většinou používáme tyto 2 operátory:

 • && - a zároveň, vyhodnotí se jako true, pokud jsou výrazy na obou stranách operátoru true
 • || - nebo, vyhodnotí se jako true, pokud je výraz alespoň na jedné straně operátoru true

Projekt online vzdělávání byl realizován v rámci Stipendia Czechitas v projektu: „Ženy do IT“ (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003268), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

ZAUJAL TĚ TENTO ONLINE KURZ?

Odebírej náš měsíční newsletter, kde najdeš například IT novinky, Tech Meetupy, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter