Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Milí uživatelé,

na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon“) bychom vás rádi informovali, že společnost Czechitas z.ú., IČO: 22834958 („Czechitas“) zřídila interní systém pro oznámení podezření na protiprávní jednání. Níže uvádíme nejdůležitější informace k možnosti podat oznámení.

Kdo může být oznamovatelem?

Své podezření může Czechitas oznámit každá fyzická osoba, která informace o protiprávním jednání získala při výkonu práce pro Czechitas, případně fyzická osoba, která v rámci výkonu svojí činnosti byla v kontaktu s Czechitas. Takovou osobou může být např. zaměstnanec Czechitas, včetně bývalých zaměstnanců, dodavatel, který je s Czechitas ve smluvním vztahu, spolupracovník, dobrovolník nebo osoba ucházející se o zaměstnání v Czechitas.

Jaké oblasti mohou být předmětem oznámení?

Předmětem oznámení může být podezření na porušení právních předpisů České republiky, případně Evropské Unie. S ohledem na předmět činnosti Czechitas pak může jít zejména o podezření na protiprávní jednání v oblasti:

 • ochrany spotřebitele;
 • korupčního jednání; a
 • ochrany soukromí, osobních údajů, bezpečnost sítí a informačních systémů.

Jakým způsobem bude zajištěno řádné prošetření Vašeho oznámení?

V souladu se zákonem byly v Czechitas pověřeny dvě příslušné osoby (zejm. z důvodu vzájemné zastupitelnosti), které přijímají a prošetřují oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v Czechitas. Po přijetí oznámení příslušná osoba vyhodnotí závažnost korupčního jednání, určí způsob vyřízení oznámení a v případě důvodnosti zahájí prošetřování.

Příslušná osoba ve lhůtě sedmi dnů od přijetí oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení. Oznamovatel může být vyzván k doplnění svého oznámení, případě k poskytnutí dodatečných informací. Nejpozději ve lhůtě tří měsíců od podání oznámení bude oznamovateli zaslána zpětná vazba k jeho oznámení.

Příslušnými osobami byly pověřeny:

Jakým způsobem bude oznamovatelům zajištěna příslušná ochrana?

Příslušná osoba utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, a postupuje tak, aby oznamovatel zůstal po celou dobu prošetřování v anonymitě.

Vůči oznamovateli, který podal své oznámení v dobré vůli, je zakázáno uplatňovat jakákoliv odvetná opatření, za něž se pro tyto účely považuje zejm.:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou;
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku;
 • přeložení nebo převedení na jinou práci;
 • neumožnění odborného rozvoje;
 • změna pracovní doby;
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy; nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

Jakým způsobem můžete oznámit své podezření?

Pro oznámení podezření může oznamovatel využít některý z následujících způsobů:

 • e-mailovou adresu: whistleblowing@czechitas.cz;
 • e-mailovou adresu příslušných osob (viz adresy výše v textu);
 • doručovací adresu: Václavské náměstí 837/11, 110 00, Praha 1, výhradně k rukám příslušné osoby;
 • osobní jednání s příslušnou osobou nebo svým vedoucím zaměstnancem.

Může oznamovatel učinit oznámení týkající se Czechitas i jiným způsobem?

Ministerstvo spravedlnosti zřídilo pro tyto účely tzv. externí oznamovací systém. Konkrétní informace ke způsobu podání oznámení tímto způsobem naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Czechitas v souladu se zákonem vybízí k podávání oznámení primárně prostřednictvím interních kanálů pro oznamování před využíváním externího kanálu, pokud lze porušení účinně řešit interně a pokud se oznamující osoba domnívá, že jí nehrozí odvetná opatření.

Kontaktní osoby

Organizátor akce
Andrea Huclová
People&Culture Services Specialist
andrea.huclova@czechitas.cz
Organizátor akce
Štěpánka Prucková
Legal Specialist
stepanka.pruckova@czechitas.cz