Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Czechitas 2021: Více než 12 tisíc absolventů a 341 příběhů uplatněných žen

#
min

S Czechitas jsme v roce 2021 pokračovali v naplňování naší mise.

S tou se pojí jak boření mýtů o matematické náročnosti digitálních dovedností, tak překonávání strachu z neznalosti fungování technologických řešení kolem nás. Celospolečenská nejistota ani převažující online formát veškerého společenského dění i vzdělávacích aktivit nám nezabránila v udržitelném růstu organizace a postupném rozšiřování aktivit do dalších regionů.

Společným cílem týmu Czechitas a všech spolupracujících dobrovolníků bylo v roce 2021 nadchnout našimi aktivitami 30 000 lidí ke vzdělávání v technických a digitálních dovednostech. Tento cíl jsme splnili na 124 %. Úspěšně jsme oslovili celkem 37 324 lidí. Část aktivit byla věnována tématu popularizace, jejíž cílem je šířit myšlenku důležitosti technologií v budoucnosti a bourání stereotypů o ženách v IT. U více než poloviny z nich jsme probudili zájem o digitální technologie natolik, že se pustili do sebe-vzdělávání a to buď na našich živých kurzech, nebo formou samostudia pomocí Czechitas tutoriálů nebo na vzdělávacích platformách našich partnerů Google (Google Career Certificates) a IBM (SkillsBuild).

POPULARIZACE

V rámci jednoho ze tří pilířů Czechitas, který nazýváme Popularizace, usilujeme dlouhodobě o zvýšení zájmu o technické a celoživotní vzdělávání a digitální gramotnosti v České republice.
Těšíme se z účasti na celkem 20 konferencích a panelových diskuzích na různá témata blízká technologiím. Pozvání jsme přijali celkem do 11 rozhovorů, z čehož některé proběhly živě a jiné formou podcastů. Přednášeli jsme pro studenty středních a vysokých škol, pro učitelé, zaměstnance našich partnerů nebo obecnou veřejnost a uspořádali jsme několik workshopů. V druhé polovině roku se nám podařilo navštívit 15 různých akcí jako jsou veletrhy, festivaly nebo rodinné dny, a to v různých koutech naší republiky, to vše s cílem zvýšit povědomí a popularizovat obor IT.

V roce 2021 jsme spustili vlastní Czechitas podcast. Celkem deset dílů mělo ke konci roku přes 6200 poslechů.

Mezi hosty si zveme absolventky našich kurzů, známé osobnosti z IT scény, naše lektory a naše zaměstnance z jednotlivých specializací. Objevili se nám zde například Sara Polak, Dita Malečková, Václav Maněna nebo Daniel Pražák. Povídáme si o vzdělávání v Česku, umělé inteligenci, našich kurzech a příbězích lidí okolo nás.

V rámci loňského roku jsme zrealizovali 3 živé přenosy z brněnského CTP Czechitas Housu. Dva z nich byly s absolventkami Digitálních akademií a jeden se zástupci našich partnerských firem. Hned na začátku roku 22 pak proběhlo čtvrté živé vysílání se zakladatelkou Ditou Frománkovou a ředitelem Ondrou Čejkou, kde jsme se blíže podívali na Czechitas vizi 2025 a plány na letošní rok.

Mezi jeden z největších milníků Czechitas v roce 2021 patří jednoznačně organizace mezinárodní konference womENcourage zaměřené na propojování žen z různých technických oborů a povzbuzení žen ke vzdělávání a kariéře v oblastech s využitím výpočetní techniky. Na konferenci jsme pracovali téměř rok a výsledkem bylo 25 přednášek, workshopů a panelových diskuzí během tří dnů, a celkem 260 účastníků. Dále byl součástí konference také kariérní veletrh a hackathon. Setkání se díky nejistým vládním opatřením uskutečnilo ve virtuálním prostoru a připojila se na něj řada expertů a specialistů z celkem 38 zemí světa. Mezi významné vystupující osobnosti patřily například česká místopředsedkyně evropské komise Věra Jourová nebo ředitelka sekce vzdělání a inkluze v organizaci UNESCO Justine Sass.

The European Social Economy Awards

Mezi další úspěchy roku 2021 patří uznání společenského dopadu aktivit Czechitas na úrovni Evropské unie, za přispívání k řešení významných výzev spojených s technologickým pokrokem. Czechitas získali ocenění Social Economy Award v kategorii Digitalisation and Skills (Digitalizace a Kompetence/Dovednosti).

Czechitas byli zmíněni v 561 článcích s celkovým dopadem na 486 % populace čtenářů/diváků/posluchačů. Do významných výstupů můžeme za minulý rok započítat účast v pořadu Dobré ráno v České televizi nebo v pořadu Víkend na TV Nova, stejně jako nespočet rozhovorů v regionálních rádiích. Mezi hlavními tématy se vedle diverzity objevují digitalizace a potřeba celoživotního vzdělávání.  

V naší tradiční vánoční kampani, ve které se snažíme přiblížit lidem programování, jsme vytvořili tutoriály na přípravu hry, jejímž principem bylo vyzkoušet si jazyk JavaScript. Návodné tutoriály vycházely každou adventní neděli a následující středu, celkem tedy 8 tutoriálů a pohádka s panem perníčkem měla šťastný konec.

V rámci popularizace jsme spolupracovali také na každoročních akcích EU Code week a Hour of Code, které jsou určené především ke zvýšení povědomí o IT dovednostech mezi dětmi.

Společně s DigiKoalicí a MŠMT jsme se připojili k celosvětové iniciativě a uspořádali hackathon #DIGIEDUHACK 2021, kde jsme se tentokrát zaměřili na inovativní využití chytrých telefonů ve škole. Výzvu jsme nazvali Smartphone: Škola v kapse.

A daří se nám zaujmout i vysokoškolačky. Do každoročně námi pořádané soutěže Cena Czechitas se přihlásilo 18 studentek z 6 různých škol, ze kterých bylo následně vybráno 8 finalistek. Největší zastoupení měla Masarykova univerzita, ze které bylo přihlášeno 9 bakalářských prací.

Nejlepší práce vybírala porota složená ze zástupců firem Accenture, Honeywell, SAP a Vysokého učení technického.

Vítězné práce v soutěži Cena Czechitas byly Webový vyhledávač registrace domácích zvířat od Kristýny Zaklové, "Gateway to the Past": Designing AR-enriched Brno City Guide to Historical Gates od Júlie Gonové a Rekonstrukce 3D povrchu z hloubkových dat se zohledněním prázdného prostoru od Zuzany Kačerákové.

VZDĚLÁVÁNÍ

Ve vzdělávání se i nadále věnujeme zejména programování, testování, datové analytice a tvorbě webu. Právě v těchto tématech vidíme největší příležitost i na trhu při zájmu o změnu kariéry směrem do IT. Velké oblibě se těšily i kurzy digitálních dovedností, které pomáhají přiblížit obecný svět IT a zaměřit se na praktické znalosti.

Celkem jsme v roce 2021 uspořádali 418 vzdělávacích kurzů, na kterých bylo 12 396 účastníků. Pokud bychom sečetli dohromady počty hodin všech Czechitas kurzů, vyjde nám neuvěřitelných 198 423 hodin strávených výukou na Czechitas kurzech.

V oblíbenosti se na prvním místě tentokrát umístila tvorba webu s počtem přes 60 000 odučených hodin, předběhla dokonce i dlouhodobě nejoblíbenější datovou analýzu.

Velkou zásluhu na celkovém počtu má právě forma výuky. Vzhledem k přetrvávající situaci spojené s pandemií a restrikcemi jsme 77 % kurzů uskutečnili online (tedy distanční formou). Není to snadné, odučit několik hodin mluvením do webkamery a mikrofonu (klobouk dolů lektorskému týmu), ale bereme to jako výzvu a příležitost. Díky zpětným vazbám se můžeme soustředit na kvalitu, kterou se nám daří udržet i v online.

Protože podobné výzvě čelí i formální vzdělávání, připravili jsme Seriál digitálních kompetencí pro učitele. Pilotní běh proběhl v měsících únor až červen 2021. Celkem se kurzu zúčastnilo 230 lidí (učitelů). Na vzdělávání jsme přitom úzce spolupracovali s partnery Microsoft, IBM a FabLab. Dlouhodobý kurz obsahoval celkem 10 tematických celků a cílem bylo pomoci učitelům zefektivnit výuku, využívat nejnovější technologie, předávat informace zajímavou a poutavou formou, ale také učit podle aktuálních osnov a trendů.

Podobný formát jsme nabídli i studentům středních škol a na podzim jsme odpilotovali vůbec první dlouhodobý kurz pro středoškoláky - Ovládni digitální technologie.

Přes letní prázdniny jsme sesbírali úsměvy dětí na 6 příměstských táborech, které se nám povedlo nakonec uspořádat prezenčně i přes nervozitu z restrikcí, stejně jako 3 Letní školy pro středoškolačky. Mimo prázdniny jsme se s dětmi setkali na 22 kroužcích a dalších akcí typu Family day atd.

Nabídku samostudia formou online tutoriálů, které slouží současně jako ochutnávka nebo dokonce pre-rekvizity k některým našim dlouhodobým kurzům, jsme rozšířili o nová témata. Czechitasa online tutoriály v minulém roce zhlédlo celkem 8 686 uživatelů. Mimo to jsme spolupracovali také s našimi partnery Google, prg.ai a IBM na vzdělávání prostřednictvím jejich platforem. Například e spolupráci se společností Google jsme rozdali 2 919 licencí ke studiu na platformě Coursera.

Digitální akademie nadále dodává absolventkám zkušenosti potřebné k získání nové práce v IT. Díky 12 akademiím v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích jsme na pracovní trh připravili 318 absolventek kvalifikovaných na nové pracovní pozice v IT. Velká část nastoupila do nového zaměstnání hned po zakončení a některé práci získali již v průběhu Digitální akademie.

I přes přísné restrikce a ztížené možnosti setkávání jsme pro pokročilé absolventky našich kurzů uspořádali čtyři Hackathony a dvě desítky Tech MeetUpů na různá témata, a to i díky našim partnerům.

UPLATNITELNOST

Rok 2021 byl zatím nejúspěšnější v oblasti propojování absolventek našich kurzů, které si našly novou práci v IT. Celkem jsme zaznamenali 341 absolventek Czechitas, které zahájily novou kariéru v IT.

Počet uplatněných absolventek našich vzdělávacích kurzů ve firmách je jedním z hlavních ukazatelů dopadu fungování Czechitas. Naše kariérní spojky za rok 2021 poskytly 416 kariérních konzultací. Část se každoročně odehrává v rámci veletrhu Job Fair Czechitas, kde se setkávají zástupci partnerských firem s našimi absolventkami a jehož součástí je i kariérní poradenství (celkem 114 konzultací), panelová diskuse nebo workshopy. Pokračování pandemické situace nás postavilo před novou zajímavou výzvu uspořádat první virtuální pracovní veletrh v platformě Confer-O-Matic. Podzimní Job Fair Czechitas se mohl díky příznivější situaci pro osobní setkávání konat v útulných prostorách Pražského coworku Opero. V součtu Job Fairy Czechitas navštívilo 347 účastnic a zapojilo se 29 firem, které představily pracovní prostředí, možnosti kariérního růstu, postup onboardingu apod.

KOMUNITA

Jedním ze základních pilířů fungování Czechitas je Komunita, jejíž součástí jsou účastnice a absolventky kurzů, naše partnerské společnosti, ale také širší tým. Ten představují všichni naši koučové, lektoři, mentoři, fotografové a workshopistky, kteří s námi spolupracují dobrovolně nebo za symbolickou odměnu. Přináší do našich kurzů spoustu know-how a odborných dovedností přímo z praxe, vzájemnou podporu a dobrou náladu. V roce 2021 jich bylo celkem 652 a my si neskutečně vážíme toho, že nám pomáhají nést naši myšlenku a posouvat dovednosti nových talentů v IT.

Děkujeme celé komunitě za rok 2021.

PARTNEŘI

Díky patří celé stovce našich partnerů, kteří se dlouhodobě podílejí na výchově a uplatňování nových talentů v IT. Jmenovitě děkujeme za podporu generálním partnerům Accenture za pomoc při pořízení hardwaru nejen pro online studio, CTP za poskytnutí kancelářských a školících prostor CTP Czechitas House v brněnském areálu Ponávka, Google za dlouhodobou finanční podporu a svěření distribuce licencí Coursera, Microsoft za podporu DA a kurzů Microsoft Azure Fundamentals s možností certifikací, Škoda Auto za první služební vůz Czechitas a podporu, a nadaci Velux Foundation za mimořádnou finanční podporu, díky které můžeme dál růst.

Dále děkujeme za podporu strategickým partnerům – Avast, Barclays, Blackboard, BOSCH, ČRA, ČSOB, Gasnet, Honeywell, HUAWEI, IBM, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, Oracle Netsuite, SAP ČR, Thermo Fisher a Verizon Czech.

Všem našim 90 zaměstnancům v jedenácti městech, správní radě a celému širšímu týmu z celého srdce děkuji za obrovské nasazení a spolupráci, pokoru, přístup ke změnám, za velké srdce, které dávají každému příběhu.

Věřím, že v letošním roce společně vzbudíme zájem o technologie u dalších 45 000 lidí (především žen), zlepšíme jejich digitální a IT dovednosti, a tím přispějeme k diverzitě a inovativnosti Česka.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter