Zpracování osobních údajů

Milí uživatelé,

v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů bychom se s vámi rádi podělili o informace, jakým způsobem, za jakým účelem a proč dochází ke zpracování vašich osobních údajů, o jaké osobní údaje se jedná a jak jsou u nás zabezpečeny. Jakýkoliv údaj, který po vás na našich webových stránkách požadujeme, má své opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost zpracování, údaj vždy vymažeme. Zároveň se snažíme o co nejefektivnější zabezpečení údajů, tak, aby se k nim dostal pouze omezený počet oprávněných osob a aby v žádném případě nedošlo k jejich zneužití.  V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit a kontaktujte nás na adrese mojeudaje@czechitas.cz.

1. Správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává spolek Czechitas z.s., se sídlem Dominova 2468/5, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO 032 05 797, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 60955 (dále jen: „Czechitas“).

2. Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s registrací a účastí na našich workshopech a jiných akcích.

Registrační údaje

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Věk ve formě určitého věkového rozmezí (velká část našich workshopů je cílena na určité věkové skupiny účastníků, dále jej v anonymizované podobně sbíráme pro statistické účely)
 • Pohlaví (slouží v rámci cílů naší činnosti jako jedno z kritérií výběru účastníků na workshopy)
 • Město původu (slouží ke statistickým účelům, podle kterých se rozhodujeme, ve kterých městech budeme pořádat workshopy)
 • Povolání/škola (slouží v rámci cílů naší činnosti jako jedno z kritérií výběru účastníků na workshopy)
 • Fotografie a audiovizuální záznamy z workshopů, kterých se zúčastníte, a to na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte, posadíme vás během workshopu dozadu a náš fotograf dostane instrukce vás na fotografiích nezobrazovat. Fotografie budou zveřejňovány na našich webových stránkách a sociálních sítích, případně webových stránkách a sociálních sítích námi prověřených partnerů.
 • Životopis a údaje v něm uvedené (Životopis vyžadujeme pouze v rámci přihlášek na Digitální akademii a slouží také k výběru vhodných účastnic. Životopisy uchováváme pouze po dobu tohoto výběru).
 • V souvislosti s přihlašováním na Cenu Czechitas zpracováváme také informace o vaší bakalářské práci (název, anotace, datum obhajoby)

Fakturační údaje

Tyto údaje je nezbytné vyplnit pouze v případě, že po zaplacení workshopu požadujete vystavit fakturu.

 • Jméno a příjmení
 • IČ, příp. DIČ
 • Adresa bydliště/sídlo

Od účastnic kurzů Letní školy IT dále získáváme (kromě výše uvedených) také následující:

Tyto údaje jsou nezbytné pro pořádání Letní školy a  slouží pouze pro účely účasti na Letní škole. Tyto údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou (tedy po dobu vaší účasti na Letní škole).

 • Datum narození
 • Zdravotní pojišťovnu
 • Bydliště
 • Jméno a příjmení zákonného zástupce
 • E-mail zákonného zástupce
 • Telefon zákonného zástupce

Údaje, které získáme na základě Tvé aktivity na naší webové stránce:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

3. Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

 • přihlašování na naše workshopy
 • výběru účastníků na naše workshopy
 • pořádání a organizace workshopů a jiných akcí
 • zaslání informací o spuštění přihlašování na určitý kurz
 • vyhodnocení Ceny Czechitas
 • zabezpečení naší stránky
 • provozování naší stránky
 • zlepšování našich služeb
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
 • zasílání našich newsletterů (k němuž dochází na základě vašeho souhlasu, odhlášení z jejich přijímání je možno provést v odkazu umístěném v patičce newsletteru, popřípadě emailem: mojeudaje@czechitas.cz)
 • prezentace naší činnosti na webu/sociálních sítích, příp. na webu a sociálních sítích našich, předem prověřených partnerů  (týká se zveřejňování fotografií)

4. Přístup k údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. K předávání údajů dochází pouze ve výjimečných případech, vždy si ovšem pečlivě vybíráme partnery, kterým vaše data předáváme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:

 • partneři a fotografové, kterým předáváme na základě vašeho souhlasu fotografie z našich workshopů (tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu mojeudaje@czechitas.cz). Seznam partnerů a fotografů najdete na našem webu , v sekci Partneři a v sekci Fotografové;
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • při účasti na workshopu také případně partneři, kteří poskytují prostory. Ti mohou získat např. vaše jméno a příjmení pro vstup do budovy, nebo e-mailovou adresu pro připojení k síti wi-fi.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

5. Délka zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu 3 let od vaší účasti na workshopu, a to zejména z důvodu vyřizování případných reklamací a stížností ohledně vaší účasti apod.

Pokud nám udělíte souhlas s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů, budeme váš souhlas považovat za udělený pro konkrétní workshop.

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním newsletterů, budeme váš souhlas považovat za platný po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ze zasílání newsletterů se můžete vždy odhlásit  způsobem uvedeným na této stránce.

6. Titul zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

 • poskytnutí služby, smluvní plnění (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a Czechitas, na základě níž se účastníte workshopů);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat fakturační údaje po dobu 10 let); 
 • zpracování, jež je nezbytné v rámci našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našeho webu);
 • vámi udělený souhlas, na jehož základě např. pořizujeme fotografie z workshopů, nebo vám můžeme zasílat náš newsletter.

7. Zabezpečení údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Tak jako u všech ostatních společností, není ani u nás objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. To znamená, že není možné na 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže získat přístup třetí osoba, že nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

K plnému zajištění bezpečnosti vašich údajů však potřebujeme také vaši pomoc a odpovědné chování. Prosíme vás tedy o uchovávání svého hesla a dalších přístupových údajů k našemu webu v tajnosti a dodržování základních bezpečnostních zásad. Pamatujte prosím, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

8. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, aby se tyto údaje nemusely zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie nepoužíváme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce.

Více informací o cookies využívaných naší společností naleznete na stránce Prohlášení o cookies.

9. Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: mojeudaje@czechitas.cz.
Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

10. Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese mojeudaje@czechitas.cz či písemně na naší adrese: Czechitas z.s., Prague Startup Market, Bubenské nábř. 306/13, 170 00 Praha 7.

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abys nám vhodným způsobem prokázal/a svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.