Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Projekty Digitální akademie: Data v Praze –⁠ jaro 2022

#
min

Přečti si o tématech projektů, které vypracovaly absolventky naší Digitální akademie: Data v Praze na jaře 2022.

Nejúspěšnější projekty

Hvězdný unicorn

Cílem projektu je analýza celoevropské nabídky ojetých osobních automobilů na základě poskytnutých dat od společnosti Carvago a vyhodnocení výhodnosti koupě ojetého auta daného typu v dané zemi dle vybraných kritérií (stáří, nájezd, cena, atd.). Nejprve srovnáváme auta s podobnými parametry v rámci zemí Evropy, kde Carvago působí, a díváme se na rozpětí cen v jednotlivých zemích. Poté se rovněž věnujeme analýze dostupnosti ojetých aut dle průměrného příjmu domácností v EU, včetně zhoršování dostupnosti vlivem nárůstu spotřebitelských cen a meziročního nárůstu cen ojetých automobilů.

Přesahový unicorn

Cílem projektu je poukázat na problematiku zpracování komunálního odpadu a možnosti využití převratné technologie ErvoEco. Analyzujeme komunální odpad v ČR a jeho části v letech 2010 až 2020. Na technologii, která dokáže z odpadu opět vytvořit základní komodity pro průmysl, pak ukazujeme, kolik neroztřízeného směsného komunálního odpadu lze místo skládkování či spalování vrátit zpět do ekonomiky. Následně počítáme finanční příjmy z těchto vstupů pro jednotlivá města ČR.

Technický unicorn

Cílem projektu je prozkoumat z různých stran ceny pohonných hmot - benzinu a nafty v České republice a v Evropské unii. V rámci Evropské unie sledujeme tempo růstu/poklesu cen a daňovou zátěž na pohonné hmoty v jednotlivých zemích. Historický vývoj ceny paliva v ČR sledujeme podle rozdělení do krajů a okresů a zároveň porovnáváme vývoj ceny paliva s vývojem měnového kurzu a ceny nafty na burze. U spotřeby benzinu a nafty se zaměřujeme na období pandemie COVID s poukázáním na důležité milníky protiepidemiologických opatření. V závěru využijeme scrapovaná data z období několika posledních týdnů a porovnáme ceny podle sítě čerpacích stanic. Analýzu může využít jak novinář, který píše detailní článek o turbulentních změnách cen paliva, tak i zvídavý řidič osobního automobilu, který si chce udělat představu o úrovni ceny benzinu a nafty doma i v zahraničí.

Miláček publika

Klimatická krize je jednou z největších výzev, kterým lidstvo čelí. V současnosti je naléhavě nutné hledat způsoby jak efektivně, rychle a ekonomicky snížit emise oxidu uhličitého do atmosféry a zvrátit skleníkový efekt. Dle nejnovějších vědeckých poznatků jsou velryby klíčovou součástí zajišťování planetární rovnováhy. Jedním z jejich nejméně doceněných přínosů je jejich pozitivní vliv na zachycování uhlíku. Desítky let průmyslového lovu velryb výrazně snížily jejich populace, z nichž se řada dosud plně neobnovila. Projekt si klade za cíl prozkoumat benefity, které by obnova populací velryb na jejich historickou úroveň přinesla v oblasti dosahování klimatických cílů, a seznámit veřejnost s hodnotou tzv. nature based solutions - netechnických řešení založených na přírodě.

Ostatní

Cílem projektu je, aby si čtenář reportu udělal základní představu o zemědělství v Evropě se zaměřením na témata, která rezonují současnou společností. Jedná se o témata, jako je soběstačnost v určitých zemědělských komoditách a závislost na dovozu základních zemědělských komodit. Se závislostí na dovozu souvisí i vztahy s obchodními partnery, tedy zeměmi, ze kterých se požadované komodity dováží do států Evropské unie. V reportu je vypíchnut trend obchodu s Ukrajinou a Ruskem za posledních 20 let, pomocí filtru je dána možnost zjistit tento trend pro každou zemi EU. Poslední část projektu je věnována importu do České republiky a jejím obchodním partnerům.

Cílem našeho projektu je prozkoumat míru vyrovnanosti / nevyrovnanosti výsledků vzdělávání žáků napříč školními předměty. Záměrem je zjistit, jakým způsobem jsou provázané úspěchy a neúspěchy žáků mezi různými předměty a mezi ročníky na úrovní základního vzdělávání. Vycházíme z hypotézy, že jednotliví žáci nemají stejné vlohy a předpoklady napříč obory a proto podávají nerovnoměrné výkony napříč předměty a že jen malá část studentů vyniká, nebo je naopak neúspěšná ve všech předmětech. Pomocí analýzy disponibilních dat se tuto hypotézu snažíme potvrdit nebo vyvrátit. Na základě výše uvedeného kritéria dělíme žáky do skupin dle "všestrannosti" úspěšnosti - obecně řečeno na žáky (stejně) úspěšní / neúspěšní ve všech předmětech a žáky úspěšní v některých a neúspěšní v jiných předmětech, přičemž zkoumáme různé míry nevyrovnanosti pomocí odchylky průměru známek. Zajímá nás početnost jednotlivých skupin a jejich časová dynamika. Vzhledem k omezenému rozsahu dat si naše analýza neklade za cíl poskytnout obecné, plošné hodnocení základních škol v ČR, snažíme se pouze o analýzu pololetních známek žáků zkoumaných škol a o vytvoření modelového postupu, který umožní velkoplošnou analýzu napříč všemi ZŠ v ČR. Analýza by mohla poukázat na nedostatky současného systému základního vzdělávání s vytipováním konkrétních předmětů, resp. ročníků, u kterých dochází k největší vzdělávací unifikaci žáků anebo naopak k největším odchylkám v úspěšnosti napřič předměty. Přínos projektu by mohl spočívat v tom, že žákům, rodičům i školám poskytne konkrétní výsledky, na jejichž základě by bylo možné výuku, hodnocení, popř. domácí přípravu upravit a více přiblížit současným trendům a vzdělávacím postupům a metodám, nabídnout podněty ke změnám ve výuce, např. upozornit na možnost úrovňového vzdělávání, na potřebu individuálního přístupu k jednotlivým žákům v závislosti na jejich schopnostech a zájmech, na nutnost kladení většího důrazu na rozvoj individuálního nadání a věnování méně času a pozornosti oblastem, ke kterým žák nemá vlohy.

Cílem projektu je získat podklady pro důležitá business rozhodnutí společnosti CZ PRESS, distributora zahraničního tisku v České republice. Analýza přináší detailní přehled o úspěšnosti prodeje jednotlivých titulů v čase. Zkoumá také vliv žánru a periodicity na prodej daného titulu.

V práci se zaměřujeme na zkoumání a posouzení spotřeby různých typů paliv (ropa, plyn, pevná fosilní paliva a nukleární energii) a jejich srovnání v čase (od roku 2000 do 2020). Data jsme daly do kontextu 5 sousedních zemí České republice, a tedy jsou zde data k ČR, Polsku, Slovensku, Rakousku, Německu a následně průměr celé Evropské unie (27 zemí). Tyto spotřeby jsou převedeny per capita, aby jejich posouzení s ohledem na různorodou velikost obyvatelstva byla lépe vypovídající. V grafech jsme se soustředily na jasné růsty, a naopak podivné propady ve spotřebě energie. Tyto jsme následně spojily s událostmi, které jej ovlivnily a daly tak data do kontextu.

Spotřeba alkoholu je celosvětové téma. Tento projekt analyzuje vývoj spotřeby alkoholu ve světě v letech 2000 - 2019. Hledá trendy v čase přes různé kontinenty či země a také souvislosti mezi spotřebou alkoholu a vybranými sociogeografickými. demografickými a zdravotními ukazateli. Výsledky projektu mohou sloužit jako podklad pro přípravu  řešení tohoto celospolečenského jevu, zejména prevence. Užitečné mohou být také pro výrobce a prodejce alkoholických či nealkoholických nápojů.

Cílem projektu je zmapování trendů vývoje cen a změn sortimentu napříč eshopy v oblasti elektroniky. Zaměřujeme se na eshopy Alza, Datart, Electroworld, Mironet a Kasa a analyzujeme datové zdroje scrapeované z webových stránek těchto pěti eshopů. Dle vybraných kategorií a značek produktů porovnáme meziměsíční vývoj průměrných cen a identifikujeme změny trendů.

Hlavním cílem naší práce je objasnit náklady, které klientovi (nemocnici) vznikají v rámci lůžkové péče. Tato analýza klientovi následně umožní efektivnější fungování. To vše pomocí rozklíčování nákladů každého jednotlivého lůžkového případu, který je v nemocničním prostředí označen jako tzv. „DRG případ“. Díky poskytnutým datům jsme schopni vytvořit tzv. „DRG model“, který pro daný DRG případ ukáže konkrétní vynaložené náklady, zejména v ohledu oddělení, které se do léčby zapojily, dále kolik v daném případě stály užité léčivé přípravky, nebo minuty na sále. Model umožní sledovat tyto parametry po jednotlivých dnech, tedy ve velmi detailní granularitě. Z hlediska časového období pracujeme s daty za poslední více než dva roky. Své výnosy klient zná a počítá je, velmi zjednodušeně řečeno, pomocí státem daných metrik. Zpracováním uvedených informací je však klient schopen odpovědět např. na otázku „které oddělení je skutečně profitabilní a které ztrátové?“ a podle toho se také rozhodovat v rámci personálních otázek, investic atd.

Cílem projektu je představit zobrazení války na Ukrajině v ruských médiích pomocí veřejně přístupného, srozumitelného dashboardu. Na datasetu vytvořeném scrapem článků z webu vládní tiskové agentury RIA Novosti sledujeme vývoj klíčových témat v čase, frekvenci zmínek jednotlivých entit a u vybraných témat dále provádíme podrobnější analýzu narativu, tedy způsobu, jak je o daném tématu referováno.

Cílem projektu je vyhodnotit zatížení jednotlivých pracovišť v rámci jedné organizace se zaměřením na srovnání skutečně odpracované doby s plánovaným/systemizovaným stavem. Chceme indikovat nejvíce zatížená pracoviště a kategorie pracovníků. Pozornost věnujeme i trendům v oblasti přesčasové práce a personálním změnám v době zvýšené nemocnosti či dovolených v souvislosti s efektivním plánováním personálních nákladů.

Cílem projektu je zprostředkovat relevantní zhodnocení vývoje kriminality v České republice analýzou na vybraných aspektech kriminality v posledních letech zahrnující mj. období protipandemických opatření. Projekt poskytuje základní přehled o tom, jak se vyvíjí počty registrovaných a objasněných skutků, skutků spáchaných prostřednictvím kybernetické kriminality, a také v jakých lokalitách k trestným činům nejčastěji dochází. Analýza dat také odpovídá na to, jaký vliv na trestnou činnost mají návykové látky a zda jsou skutky páchány spíše jednotlivci či skupinami, ať už z řad fyzických nebo právnických osob. Naším záměrem je v záplavě mediální prezentace kriminality poskytnout veřejnosti realistický pohled na to, jak se kriminalita celkově vyvíjí a také, jak bezpečný je z tohoto hlediska život v různých částech České republiky.

Projekt analyzuje data sportovního kamenného obchodu a eshopu LBS Sport, zaměřeného na lyžařské, běžecké a cyklisté vybavení. Zabýváme se historií prodejů s ohledem na sezóny, kvartály, typy prodávaného zboží a jednotlivé zákazníky. Navrhujeme hypotetické rady pro možné řešení data governance pro tuto firmu, jež by mělo optimalizovat tok dat, jejich ukládání a přehlednost a zacházení s nimi. V současnosti využívá služeb externí společnosti.

Cílem práce je posoudit dopad války na Ukrajině na realitní trh ČR, a to zejména na nabídku pronájmů bytů. V projektu se zaměřujeme na potvrzení/vyvrácení hypotéz týkajících se vlivu počtu UK uprchlíků v jednotlivých územních celcích na vybrané ukazatele. Podrobněji se pak věnujeme nejvíce zasaženým městům a okresům.

Jeden ze tří projektů, které se v rámci tohoto běhu datové digitální akademie zaměřují na analýzu dat z jedné nejmenované nemocnice. Podle požadavků klienta se tento projekt zabývá efektivitou nemocničních ambulancí a tím, jak ji zlepšit. Výsledný report zahrnuje vizualizace vytíženosti jednotlivých ambulancí v průběhu ordinačních hodin podle provedených výkonů. Dále se zabývá vykázanými body a jejich kvalitou, což poukazuje na výdělečnost, a posledním výstupem je vzájemná spolupráce ambulancí.

Cílem projektu je analyzovat efektivitu všech reklamních kampaní na sociálních sítích Facebook a Instagram pro nejmenovanou společnost prodávající pneumatika za rok 2021. Projekt zkoumá náklady a výsledky kampaní podle regiónů, segmentů a nastavených cílů. Výsledek by měl napomoct identifikovat úspěšné/neúspěšné kampaně, segmenty (pohlaví, věková skupina), do kterých se vyplatí investovat, a regióny, které mají nejlepší odezvu. Také se zkoumá míra engagementu uživatelů na různé posty a videa pro lepší pochopení chování cílových skupin.

Kdo pro tebe napsal tento příběh?

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter