Smysluplný dárek pod stromeček? Daruj vstupenku do světa IT.
Dárkové poukazy

Představujeme vám Nestlé

#
min

Jedeme v tom spolu

Stejně jako vám tu představujeme úspěšné absolventky našich kurzů, tak se chceme pochlubit i našimi partnery. Bez nich bychom totiž nikdy nemohli pořádně fungovat a vytvářet pro vás tolik akcí, workshopů a kurzů. #mocmocdekujeme

↓ ↓ ↓ For English scroll down ↓ ↓ ↓

Prvním partnerem, kterého vám představíme, je společnost Nestlé. Možná víte, že tato firma je největším potravinovým koncernem na světě,a tak vás asi napadá otázka, co má společného s IT a Czechitas. Odpověď? Hodně! Jak říká vedoucí IT týmu Nestlé Pavel Moravec: „Informační technologie jsou komplexní a mnohotvárné, uplatňují se ve všech oblastech, od logistiky, přes komunikaci až po marketing.“ A tak i v potravinářské firmě najdete spoustu ajťáků. 

Nestle03

A co se týče Czechitas? Kromě toho, že my opravdu milujeme sladké :c)), tak Nestlé podporuje hned několik našich projektů. Jsou partnerem pražské Digitální akademie, která vzdělává holky v datové analytice a business intelligence. Do akademie přispívají svými mentory, kteří vedou závěrečné práce účastnic, a nabízejí hned několik míst pro stáže. A stážistky od nás berou nejen z Digitální akademie! Účastnice našich kurzů mají pravidelně šanci se na stáž do firmy přihlásit. Naposledy bylo místo například v marketingu a e-commerce. Vedle Digitální akademie je Nestlé partnerem naší Letní školy IT v Praze. Se studentkami tam vyrážíme na prohlídku a zástupci z firmy pro nás chystají zajímavý kariérní workshop. I díky Nestlé můžeme rozšiřovat portfolio našich klasických kurzů a workshopů. Za vše moc moc děkujeme!

Zajímá vás, proč šlo Nestlé do partnerství s Czechitas?

„Czechitas jsme se rozhodli podpořit, protože nás spojují stejné hodnoty. Věříme v sílu diverzity týmu, dlouhodobě podporujeme vzdělávání mladých, jejich zapojení do pracovního prostředí a jsme flexibilní a inovativní partner. Technologie dnes významně rozhodují o úspěchu společnosti, přinášejí řadu prospěšných věcí v každodenním životě a ženy jsou v této oblasti obrovsky schopné a potřebné. My v Nestlé jsme připraveni jim pomoct psát další úspěšné příběhy.“

- Pavel Moravec, IS/IT Director Nestlé CZ&SK
Pavel Moravec02

Pavel dlouhodobě podporuje vzdělávání mladých, jejich zapojení do pracovního prostředí a sdílí s námi stejné hodnoty. Je IS/IT ředitelem pro Nestlé CZ&SK a hlavně díky němu jsme se stali i čerstvě partneři s Nestlé. Mimo to má Pavel dvě malé děti a zbožňuje cokoli, co létá, hlavně letadla a včely. 


Kariéra v Nestlé 

Pokud se rozhodnete odstartovat svou kariéru v Nestlé, s největší pravděpodobností se setkáte se Zuzanou Němcovou, která pracuje jako HR Business Partner & Training and Development Manager CZ&SK a je také naší hlavní spojkou s celou firmou. 

Zuzka vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, obor Andragogika a personální řízení. Už během studia začala pracovat v HR a získala zkušenosti v zahraničí. Aktivně přednáší na konferencích, HR fórech a VŠE v Praze. Nejvíce ji těší práce s talentovanými studenty a absolventy, kteří přináší inovativní nápady a nebojí se. Inspiraci hledá v cizině. Volný čas tráví na cestách a se svou rodinou. Má slabost pro historii, lyže, tenis, horské kolo a dobré šampaňské. 

Kariéra v Nestlé

As well as presenting our successful graduates from our courses, we also want to talk about our partners. We would never be able to function properly and create so many events, workshops, and courses for you, without them. #inITtogether 

The very first partner we would like to introduce you is Nestlé. You probably already know that this company is the largest food group in the world, so you could wonder how it is connected to Czechitas? Answer? Much! According to Nestlé's IT Team Leader, Pavel Moravec: "Information technologies are comprehensive, multi faceted, and it can be used in all areas - from logistics, through communication to marketing." Meaning? You will find many IT focused people in the food company! 

Nestle03

And what about Czechitas? Besides, we really love sweets: c)), Nestlé supports part of our projects. They are partners of the Prague Digital Academy, which educates girls in data analysis and business intelligence. They contribute to the academy with their mentors who lead the final projects of the participants and offer several places for internships. And Czechitas interns in Nestlé are not just from the Digital Academy! Participants of our courses have a chance to sign up for an internship, too. For example, the last place was in marketing and e-commerce. In addition to the Digital Academy, Nestlé is a partner of our Summer IT School in Prague. Students go there for a tour and representatives of the company are preparing an interesting career workshop for us. Thanks to Nestlé, we can expand the portfolio of our classical courses and workshops. Thank you so much for everything!

Do you wanna know why Nestlé chose us?  

"We decided to support Czechitas because they share the same values. We believe in the benefits of team diversity, we have been supporting the education of young people for a long time, trying to involve them in our work environment, and we are a flexible and innovative partner. Today, technology is a decisive factor in the success of the society, bringing a number of beneficial things in everyday life, and women are vastly capable and necessary in this area. Nestlé is ready to help Czechitas to write more success stories. "

- Pavel Moravec, IS / IT Director CZ & SK
Pavel Moravec02

Pavel has been supporting the education of young people for a long time, their involvement in the work environment and sharing the same values with us. He is the IS / IT Director for Nestlé CZ & SK, and thanks to him we have become partners with Nestlé. Besides, Pavel has two young children and loves anything that flies, mainly aircraft and bees.

Career in Nestlé

If you decide to start your career at Nestlé, you will most likely meet Zuzana Nemcova, who works as HR & Business Partner & Training and Development Manager CZ & SK and is also our main connection to the whole company.

Zuzka graduated from the Charles University in Prague, Andragogika and staff management. She started working in HR during her studies. She actively lectures at conferences and HR forums. She enjoys working with talented students and graduates who bring innovative and creative ideas. Zuzka very often looks for inspiration abroad. She spends her free time travelling with her family and she enjoys history, skiing, tennis, mountain biking and delicious champagne.

Career in Nestlé

 
Kdo pro tebe napsal tento příběh?
Martina Kovaříková
Marketing & Event Manager​

Czechitas Podcast

Příběhy, které vytvářejí ženy v IT - protože IT je budoucnost. I tvoje!

Zůstaňme v kontaktu

Odebírej náš měsíční newsletter, ve kterém se seznámíš s IT, najdeš inspirativní příběhy, novinky z oboru, ale i pozvánky na konference. Čas od času ti dohodíme slevu na vstup, zajímavé pracovní příležitosti nebo tipy, kde se dál vzdělávat. Buď v obraze!

Odebírej Newsletter